Política de Privacitat

1.   OBJECTE

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web http://www.extrem-isard.es (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de Guant-Técnic S.L.

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (d’ara endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús i acorda complir-les íntegrament.

1.3. Si vostè, com a usuari, no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2.   PROPIETAT DEL LLOC

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i altra legislació aplicable, li informem que aquest lloc web http://www.www.extrem-isard.es és propietat de l’entitat amb denominació social Guant-Técnic S.L. i C.I.F. número B58014184. Reg Mercantil de Barcelona, Tom 23463, foli 0134, Fulla 53379

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Marina 33-35, 08390 Montgat (Barcelona).

2.3. Pot contactar  a través de www.www.extrem-isard.es, el número de telèfon 93.469.08.15 o l’adreça de correu electrònic shop@extrem-isard.es

2.4. Tret que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb Guant-Técnic S.L. es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça de què es disposi o a la que li sigui facilitada per a aquest tema.

3. FUNCIONAMIENT DEL LLOC

3.1.Guant-Técnic S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés a aquest lloc.

 3.2. Això no obstant, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació que conté podria ser incorrecta, ser  incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Guant-Técnic S.L. no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no  serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de  qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.

3.3. Així mateix Guant-Técnic S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a enviament, transmissió o publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic o qualsevol un altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable;  dels qual fets en serà responsable l’usuari en qualsevol cas.

3.5. Guant-Técnic S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d’un altre tipus de programari potencialment perillós, així com de la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts, ni de la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran fer ús d’aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4.   COMPORTAMENT DELS USUARIS. PROHIBICIONS

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per Guant-Técnic S.L. serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. L’empresa no assumeix cap obligació o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable  davant de Guant-Técnic S.L.” i de tercers, per l’incompliment del què aquí s’estableix.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui comportar/induir  a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5.   ZONES PROTEGIDES DEL LLOC WEB

5.1. Generalment, per a l’accés als serveis de Guant-Técnic S.L., no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per Guant-Técnic S.L., ni intentarà esbiaixar o manipular els mecanismes de protecció establerts.

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per Guant-Técnic S.L. per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir l’estricte secret, i no divulgar a tercers els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Guant-Técnic S.L. posi a la seva disposició per a accedir a les zones protegides. L’usuari serà, per tant, l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6.   PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones i els noms que identifiquen serveis (d’ara endavant “els materials”) són propietat de Guant-Técnic S.L. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

 6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels esmentats drets de propietat; per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements en cap concepte  atorga a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. 

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Guant-Técnic S.L., copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de Guant-Técnic S.L. per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7.   PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

7.1. D’acord amb l’establert a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Guant-Técnic S.L. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Guant-Técnic S.L. és el responsable del fitxer.
 
7.2. L’usuari i titular de les dades queda informat i presta el seu consentiment inequívoc, de que, mitjançant l’emplenament dels diversos formularis, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Guant-Técnic S.L. amb la finalitat de poder oferir els nostres serveis així com mantenir-lo informat l’usuari sobre els productes.

7.3. Guant-Técnic S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte,  adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. 

7.4. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través de shop@extrem-isard.es  o a  C/ Marina 33-35, 08390 Montgat (Barcelona).

8.   POLÍTICA DE COOKIES

8.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

9.   INFORMACIÓ TRANSMESA PELS USUARIS

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris,  no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació  en aquest lloc, estaran atorgant autorització a Guant-Técnic S.L. per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objectiu, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

9.3. Guant-Técnic S.L. no assumeix cap responsabilitat pel que fa al contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

10.   EXCLUSIÓ DE GARANTIA I RESPONSABILITATS

10.1. Toda la información contenida en este sitio se suministra “tal cual”, sin que Guant-Técnic S.L. otorgue garantías de ninguna clase, tanto expresas como implícitas, relativas a la precisión, fiabilidad e integridad de este sitio. Guant-Técnic S.L. no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, garantías por incumplimiento de calidad, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que Guant-Técnic S.L. atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. Guant-Técnic S.L. no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comercialitat  o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. Guant-Técnic S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. Guant-Técnic S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Guant-Técnic S.L. realitza tot l’esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Guant-Técnic S.L. no ho garanteix (no ho pot garantir?), doncs aquestes poden veure’s interferides per nombrosos factors aliens a l’empresa. En conseqüència, aquesta  no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), dels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, causats a l’usuari com a conseqüència de la citada falta de disponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11.   LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

11.1. Guant-Técnic S.L. no es responsabilitzarà en cap cas de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Guant-Técnic S.L.; en aquests casos *Guant-Técnic S.L. no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempt a Guant-Técnic S.L. de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris, basats en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc, es realitza pel seu compte i risc, i que ell, com a usuari, serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causades als seus sistemes informàtics.

11.5. Guant-Técnic S.L. ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12.   DRET D’EXCLUSIÓ I NUL·LITAT PARCIAL

12.1. Guant-Técnic S.L. es reserva el dret de cancel·lar, eliminar o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari,  sense necessitat de previ avís,  si, al seu criteri i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, la tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades i que seguiran tenint plena vigència.

13.   LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

13.1 Aquest lloc es troba situat i s’opera des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin d’aplicació els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en que l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, Guant-Técnic S.L. i l’usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Montgat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

13.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents

14.   DURADA I REVISIÓ

14.1. Malgrat la relació jurídica entre Guant-Técnic S.L. i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en que la companyia anunciï la modificació de les condicions generals i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts, de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Guant-Técnic S.L. està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. Guant-Técnic S.L. es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol   moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.